torsdag 25 april 2013

Fattiga och socialbidragstagare 1810-2000

Arbetslöshetsstatistik finns det tillbaka till 1911 (då bara för fackligt anslutna) för Sverige. Vad finns det annars för mått man kan ha på konjunkturer och social utsatthet? I Statistisk årsbok för 1914 (pdf) finns i tabell 127 statistik tillbaka till 1810 för andelen av befolkningen som var "fattighjon", dvs fick stöd från fattigvården, för vart femte år. Fattigvården är den historiska bakgrunden till vår tids socialpolitik; 1956 ersattes fattigvårdslagen av lagen om socialhjälp som 1982 ersattes  av socialtjänstlagen. Kruxet med att använda andelen som fick fattigvård ("fattighjon") som en konjunkturindikator är förstås att regelverket förändrades tid så att det ibland var lättare och ibland svårare att få understöd.


I vilket fall, så bottnade andelen understödstagare under 1800-talet år 1845, och peakade 1870, 1830 och 1895. Att ojämlikheten var hög på 1890-talet, mätt som kapitalandelen av inkomsterna, jämfört med 1870-talet och 1910-talet vet vi också. Faktum är att korrelationen mellan andelen understödstagare och löneandelen* för vart femte år 1850-1910 är väldigt stark och negativ som förväntat: -0,76.

Andelen socialbidragstagare** under 1900-talet peakar väldigt tydligt under depressionen på 1930-talet, och under 1990-talskrisen. 1920-2000 är korrelationen mellan socialbidragstagare (för vart femte år) och arbetslöshetens** nivå 0,69. Korrelationen med löneandelen är -0,56. Med ett annat ojämlikhetsmått, toppdecilens andel av totala inkomsterna från Roine och Waldenström****, är korrelationen väldigt svag: 0,15.

Noter
*Löntagarnas andel och imputerade arbetsinkomster för egenföretagare av förädlingsvärdet brutto, utifrån Edvinssons statistik.
**Statistiken från olika utgåvor av statistisk årsbok. För år 1920 och 1925 är det medelvärden för ett par näraliggande år.
***1911-1955 för fackligt anslutna bara. 1960-2000 från OECD. 1911 års värde har använts för år 1910.
****1925 saknas, och för 1940 har jag använt värdet från 1941.

Inga kommentarer: