tisdag 16 december 2014

Medelklassens politik från Kautsky till Lipset

Sociologen Val Burris börjar sin otydligt betitlade artikel "The discovery of the new middle class" med att säga: "Few topics in political sociology have received as much attention as the nature and politics of the new middle class." (s 317) Ett problem här såväl som i titeln är att han inte definierar vad denna "nya medelklass" är eller vad som är nytt med den. Det framgår av diskussionen att det är småföretagare och tjänstemän (lägre och högre) som avses, men vad som är "nytt" med denna medelklass är otydligt. Burris artikel fokuserar på de tidigaste teorierna om medelklassen, i Tyskland under 1800-talets andra och 1900-talets första hälft samt i USA runt 1950-talet. Han citerar C Wright Mills från 1951 om att "the range of theory had been fairly well laid out by the middle twenties, and nothing really new has since been added", och menar att det fortfarande stämmer trettio år senare. I centrum för diskussionen står de (vänster)politiska dimensionerna av klassanalysen.

I den tyska marxismen i 1800-talets slut stod den stora diskussionen om medelklassen mellan "ortodoxa" marxister som menade att ägande av produktionsmedlen var den enda relevanta klassindelningen och att skillnaden mellan tjänstemän och arbetare endast var skenbar eller åtminstone obevekligen skulle försvinna i kapitalismens utveckling. Karl Kautsky skrev att "the time is near when the bulk of these proletarians will be distinguished from the others only by their pretensions." och att "Most of them still imagine that they are something better than proletarians. They fancy they belong to the bourgeoisie, just as the lackey identifies himself with the class of his master." (ur The Class Struggle) Över tid skulle de obevekligen pressas ihop med och till proletariatet:
As much as they cling to bourgeois appearances, the time will come for every one of the proletarianized strata of the white-collar groups at which they discover their proletarian heart. Then they will take an interest in the proletarian class struggle and finally they will participate in it actively. (ur Bernstein und das sozialdemokratische Program, 1899, cit s 326)
Dennamycket breda syn på proletariatet användes i SPD:s Erfurtprogram från 1891, till skillnad från Gothaprogrammet från 1875 där endast den industriella arbetarklassen "räknades" (s 325). Burris diskuterar med citat Erfurtprogrammets syn:
"'In all countries the mass of the population has sunk to the level of the proletariat... The condition of the proletariat [tends] to become more and more that of the whole population.' The few remaining smallbusinessowners and farmers are dismissed as a "disappearing middle class" whose 'days of independent production are numbered.' Over against the proletariat we find only 'a small group of property holders - capitalists and landlords' - the last remaining defenders of the established economic order. These formulations allowed the SPD to retain a rhetorical identification with the proletariat while presenting itself as the legitimate representative of all but a small minority of the population. By combining this expanded definition of the proletariat with a deterministic conception of the "laws" of capitalist development, the party affirmed the inevitable polarization of class society and the imminent victory of socialism." (cit s 325)
Mot denna ortodoxa analys stod de som utvecklade teorin om "den nya medelklassen". Begreppet populariserades av antimarxistiska teoretiker på 1890-talet, ledande bland dem katedersocialisten Gustav Schmoller (s 325). I motsats mot marxisterna som såg medelklassen som på undergående, såg Schmoller dem som uppstigande och kommande härkande klass. Inom SPD var de s k revisionisterna mottagliga för denna analys; de förnekade att medelklassen var försvinnande och hävdade att SPD bara kunde segra om de vidgade sitt tilltal. Bernstein hävdade att "Far from society being simplified as to its divisions compared with earlier times, it has been further gradated and differentiated both in respect of incomes and of economic activities" (s 327) Bernstein räknade tjänstemännen som arbetarklass men såg ändå en skillnad mellan tjänstemän och arbetare. Andra revisionister gick längre och såg inte tjänstemännen som arbetarklass alls, utan som ny medelklass. Emil Lederer, redaktör för inflytelserika Archiv für Sozialpolitik, var en av dem, och argumenterade i en bok 1912 att den marxistiska analysen "oversimplifies the stratification of the classes. The formula 'capitalist-proletarian' blurs all contrasts within the economic order and thus obscures all distinctions outside of and within the process of production." Lederer såg salaried employees som en mellangrupp mellan kapitalister och arbetare, utskilda särskilt av sin sociala status. (s 327) Han visade att andelen egenföretagare i Tyskland hade minskat mellan 1882 och 1907 (från 28 till 20 proc) men att andelen tjänstemän ökade (från 1.8 till 6.7 proc). Lederer såg dessa grupper som immuna mot proletär ideologi och att SPD därför var tvungna att bredda sitt tilltal.

Under första världskriget och 1920-talet sker dramatiska omkastningar i den tyska sociala strukturen. Under kriget gör arbetarklassen stora framsteg ekonomiskt och socialt och många tjänstemän tjänar i slutet av kriget mindre än vad arbetare gör. (Detta får bl a Lederer att revidera sin syn på medelklassen.) Men efter att de tyska socialistiska revolutionerna slagits ner och klingat ut 1923 så börjar återigen avståndet mellan medelklass och arbetarklass öka. Många tjänstemän hade i början av 20-talet organiserat sig fackligt, men efter 1923 tappar de socialistiska fackföreningarna medlemmar till förmån för borgerliga föreningar. (s 329) Tjänstemännen går återigen högerut politiskt vilket stärker analysen som såg en specifik medelklass. Otto Suhr, Fritz Croner och Hans Speier med flera skrev nu om medelklassens livsstil och status som skilde dem från arbetarklassen. (s 329f)

Med det nazistiska maktövertagandet skiftade debatten om medelklassens politik till att handla om deras eventuella stöd för nazismen. Revisionisten Theodore Geiger publicerade artikeln "Panic in the middle class" där han inflytelserikt förde fram analysen att proletarisering av medelklassen och minskande avstånd till arbetarklassen ledde till en motreaktion i medelklassen för att återställa ordningen. (s 331) Idén att den lägre medelklassen är fascismens starkaste grupp -- såväl i fallet NSDAP som mera allmänt -- har senare blivit vitt spridd. Den kommunistiska tredje internationalens hållning var att medelklassen var den grupp som mest stödde nazismen även om det "i själva verket" var storkapitalet som styrde (s 335). Marxisterna Gramsci och Zetkin såg däremot fascismen som en massrörelse ur småborgerligheten. Den franske trotskisten Daniel Guerin gjorde i sin studie från 1936 Fascism and Big Business en analys parallell till kominterns. (s 335) I USA lanserades idén om medelklassens panik som fascismens grogrund av Harold Lasswell i essän "The psychology of Hitlerism" från 1933. I Lasswells analys kände sig småborgerligheten klämd mellan kapital och arbetarklass och letade efter syndabockar. Även historikern David Saposs (1935) såg fascismen som en "extreme expression of middle-classism or populism. Frankfurtskolans ERich Fromm såg i Espece from Freeedom i slutet av 30ö-talet nazismen väldigt liknande som Lasswell, som tilltalandes en klämd medelklass som drabbats ekonomiskt av inflation och depression och psykologiskt-kulturellt av förlusten i kriget och monarkins fall (s 337). Fromm menade att Hitler "combined the characteristics of a resentful, hating petty bourgeois, with whom the lower middle class could identify... with those of an opportunist who was ready to serve the interests of the German industrialists and Junkers" (s 337). Franz Neumann kom också från Frankfurtskolan och företrädde medelklass-fascism-teorin, utifrån en teori om "status inconsistency", där tjänstemän som tjänade mindre än arbetare (ett tveksamt antagande) men hade högre sociala aspirationer lockades till fascismen. Efter WW2 populariserades denna medelklass-fascismteori i amerikansk sociologi av inflytelserika teoretiker som Talcott Parsons och Seymour Lipset. Lipset arbetade i Political Man med en treklassmodell där varje klass har en politisk uppfattning, i en måttlig och en extrem version: arbetarklassen har socialism och kommunism, medelklassen har liberalism och fascism (!), överklassen har konservatism och högerradikalism (s 338). Lipset anförde där också viss statistik för att stödja att det faktiskt var medelklassen som mest stödde NSDAP. Den "lägre medelklassen" blev därefter i USA-sociologin sedd som bärare av olika högerreaktionära rörelser som Ku Klux Klan och McCarthyismen. Den "övre medelklassen" sågs däremot som kultiverad och bortom räckhåll för denna populism (s 338f).

Burris underkänner dock teorin att medelklassen eller den lägre medelklassen är särskilt benägen att bli fascistisk; han hävdar att denna analys i sina olika former från 20-talets Tyskland till 50-talets USA snarare är politiskt betingad av analytiker som inte vill att deras favorit-klasser (arbetarklassen, den övre medelklassen) ska smutsas ner av fascism (s 341f, 345).

Han underkänner "status panic"-förklaringen till NSDAP:s uppgång utifrån att tjänstemännens löner och sysselsättning utvecklades bättre än arbetarklassens 1927-32 medan det motsatta hände åren runt 1920, men i den förstnämnda fasen skedde en högervridning och i den sistnämnda en tydlig vänstervridning av tjänstemännen (s 340). Han pekar också på att Adornos studie The Authoritarian Personality och en del senare studier inte fann att lägre tjänstemän var särskilt auktoritära. Han pekar också på empirisk forskning som säger att den övre medelklassen och kapitalister var mer benägna att stödja nazisterna än vad den lägre medelklassen var (s 340f). Hans egen förklaring till nazismens seger i Tyskland är att den grundades i traditionell småborgerlighet, särskilt rurala protestanter, och främjades av (a) överklassens motstånd mot Weimarrepublikens demokratiska institutioner, och (b) arbetarrörelsens splittring där SPD och kommunisterna ägnade stor energi åt att bekämpa varandra.

Burris slutsats är att den viktigaste sociala klyftan i samhället går inom medelklassen, mellan lägre och övre medelklass, och att den lägre medelklassen tvärtom sitt rykte tenderar att vara en progressiv kraft (s 345).


Referens
Val Burris, "The discovery of the new middle class", Theory and Society 1986 s 317--349.

Teorier om klass i stadshistoria

Ekonomisk-historikern Johan Söderberg börjar sin artikel om "Teorier om klass i stadshistoria" med att säga att teoribildningen om klass i stadshistoria är förvånansvärt underutvecklad (s 19). Han hävdar att klassteorin är mer utvecklad i agrarhistoria, och förklarar detta med att agrarsamhällena "upplevt tillspetsade klasskonflikter och social revolution i helt annan skala" än vad städerna gjort, vilket väckt forskarnas intresse.

De två stora klassteoretikerna Marx och Weber har endast i låg utsträckning använts i stadshistoria, säger Söderberg. Weber har fått ett bredare men tunt genomslag t ex genom urbansociologen Lloyd Warner som ensidigt fokuserade på status-aspekten av klass, medan Söderberg pekar på att Webers klassbegrepp i själva verket var mer mångfasetterat -- med mer ekonomi -- än vad många "weberianer" antyder (s 20). Vad gäller Weber så menar Söderberg att han inkorporerade Marx ekonomiska dimension om ägande, men tillförde en differentiering bland de icke-ägande, mellan de mest "negativt pribilegierade" medan andra löntagargrupper besitter "marknadsföringsbara färdigheter" som ökar deras ekonomiska möjligheter och inkomster. På grund av detta måste man räkna med en rad "medelklasser" mellan de egendomsägande och de "negativt privilegierade", säger Söderberg (s 21). Jämte status har också social rörlighet från Webers klassbegrepp fått en del plats i urbanhistria, t ex i Stephen Thernstroms Poverty and progress: social mobility in a nineteenth century city från 1964, som stimulerade en hel generation amerikanska urbanhistoriker att mödosamt samla in individdata från städer för att studera social rörlighet.

Södeberg ägnar ganska mycket uppmärksamhet åt en av allt att döma rätt dålig studie av  Michael B Katz i Journal of Interdisciplinary History från 1981. Katz vill visa att klass är en mer användbar analyskategori än yrke och använder en bisarr tvåklassmodell med arbetarklass contra företagare, där han i "företagar"klassen också räknar in affärsanställda, offentligt anställda och hantverksmästare. För staden Hamilton 1871 visar Katz att klass med denna operationalisering kan förklara 18 procent av variationen i ägande-värde, medan en yrkes-operationalisering med 16 yrkesgrupper kan förklara 24 procent. Hans klass-förklaring framstår alltså som ytterst svag, om än sparsam. Söderberg konstaterar också att Katz endimensionella klassdefinition är överförenklad. Hans kvantitativa result med variansanalys liknar de som andra fått fram med samma metod: Stuart Blumin förklarar för Philadelphia 1860 17 procent av variationen i förmögenhet med yrke, och Allan Kulikoff förklarar för Boston 1790 19 procent i förmögenhet med en yrkesvariabel. Förklaringsvärdet är alltså lågt både med klass och yrke så det finns en stor spridning inom yrken. Söderberg påpekar också att det från en teoretisk synpunkt inte är givet att man kan se yrke eller klass som en oberoende variabel med förmögenhet som en beroende variabel: snarare så bör de ses som dimensioner av samma sak (s 23).

Det behövs alltså en flerdimensionell klassmodell. Men inte i formen av att sammanväga ett antal indikatorer till ett enda index, som Diedrich Saalfeld (1977) gör med skattebelopp, yrke, tjänstefolks- och fastighetsinnehav i sin studie av Göttingen 1760--1860 (s 24). R S Neale i sin bok Class in English History 1680--1850 (Oxford 1981) har ett klassbegrepp med två dimensioner. Den första är en dahrendorfsk auktoritetsdimension "som tar fasta på relationer mellan människor präglade av auktoritet eller underordnande". Den andra dimensionen kallar han "något svävande" social stratifiering, och den bygger på mätbara komponenter om inkomst, förmögenhet och utbildning. Modellen ska fånga viktiga drag i England ca 1800. Neale får med denna uppdelning två arbetarklasser: arbetarklass A som är sammansatt av fabriks- och hemindustriarbetare (utom flertalet kvinnor) och en arbetarklass B bestående av bl a jordbruksarbetare och tjänstefolk. De skiljer sig åt på auktoritetsdimensionen: arbetarklass A utmanar den existerande auktoritetsstrukturen medan B-kategorin har en attityd mera präglad av deferens (s 25). Neals modell är för makronivå och inte för att kunna indela individer i en klass eller annan; auktoritetsvariabeln är svår att mäta. John Foster  (1974) vill i sin studie av Oldham å andra sidan räkna in klassmedvetande som en viktig dimension och hans studie kommer då att fokuseras på arbetarledare snarare än arbetarklassen. "En större begreppsmässig reda, och samtidigt en bättre annpassning till de möjligheter de historiska källorna vnligen erbjuder, finner vi hos den västtyske socialhistorikern Jürgen Kocka. Kocka är samtidigt den historiker som kommit längst i att precisera en webersk insats." (s 25) Kockas (1980, i Mouvement Social) klassbegrepp har tre dimensioner. (1) klass som att ha en gemensak ekonomisk position och gemensamma latenta intressen, oavsett om dessa artikuleras eller inte. (2) en gemensam social identitet. (3) "class in action". "Kocka betonar att han inte räknar med några entydiga kausala effekter från en dimension till en annan och inte heller med någon bestämd kronologisk sekvens. Snarare är det en utmaning för historikern att utforska de sätt på vilka de tre dimensionerna växelverkar." (s 26) 

Söderberg är mycket positiv till Kockas tredimensionella klassbegrepp, men fokuserar i resten av artikeln på den första dimensionen, ekonomisk klass. Han börjar denna diskussion med att utifrån forskningen om dualekonomer och segmenterade arbetsmarkander problematisera det vanliga antagandet i yrkes-klass-forskningen att det inte finns några viktigare sociala skiljelinjer inom yrken (s 27ff). Segmenterade arbetsmarknader var en stor forskningsinriktning på 70-80-talen och Söderberg diskuterar en del varianter, varav den mest intressanta är Richard Edwards tredelade modell med en underodnad primär arbetsmarknad, en oberoende primär arbetsmarknad och en sekundär arbetsmarknad (s 29). Wolfram Fischer visar med sin studie av tyska fabriker mellan 1780 och 1850 att det fanns stora skillnader i lön inom samma bransch och yrke beroende på fabriksstorlek m m (s 30). Därefter går Söderberg över till att diskutera vad urbanhistoriker kan lära sig av agrarhistoriker om klass. Diskussionen här fokuserar på livscykeln, geografisk och social rörlighet, och kön.

Referens
Johan Söderberg (1988) "Teorier om klass i stadshistoria" (pdf), Scandia s 19--38.