tisdag 2 december 2008

Marknadsekonomin som kontinuum

"No state, no development."
Robert H Bates

"Until the eighteenth century, these two types of activity - the market
economy
and capitalism - affected only a minority, and the mass of mankind
remained encapsulated within the vast domain of material life."
Braudel 1977 s 40

"actual economies represent an extremely complex mix of micro-economic choices,
social regulation, and state action. ... The idea that allowing greater market freedom
will invariably increase economic efficiency is a purely ideological one."
Block 1990 s 73

"Markets do not necessarily spontaneously emerge in response to opportunities
for profitable exchange. For exchange to transpire, institutions that protect
property rights and provide contract enforcement must be in place. By
determining who can exchange and what products can be exchanged,
these institutions determine the scope and the scale of the market."
Greif 2006 s 55

Ekonomiska system är alltid "orena", alltid blandade. Även i en planekonomi som Sovjetunionen eller Bulgarien fanns det små inslag, små öar av kapitalistiska marknader; även i mycket kapitalistiska samhällen som USA finns det blandekonomiska inslag i form av välfärdsstat, offentligt ägande med mera. Detta betyder inte att det är relevant att göra åtskillnad mellan olika samhällen, att jämföra och klassificera. Men det betyder att det är bra att vara medveten om att man har att göra med skalor och nyanser snarare än binära antingen/eller- förhållanden (kapitalism/socialism eller kapitalism/feodalism).

På senare tid har jag läst två författare som skriver väldigt bra om detta, ur olika perspektiv. Fred Block är ekonomisk sociolog, politiskt till vänster och verksam vid University of California at Davis. I hans bok Post-Industrial Possibilities: A Critique of Economic Discourse har han en bra diskussion av "marketness", av graden till vilken olika samhällen är "marknadifierade" som man kanske kan säga på svenska. Blocks poäng är att samhällen som vi kallar "kapitalistiska" och/eller "marknadsekonomier" i själva verket varierar väldigt mycket i hur mycket deras sociala förhållanden sköts genom marknader. Alan Shipman är frilansekonom(!) som har jobbat på The Economist och föreläser på universitetet i Cambridge. Han är mer av en marknadsliberal än vad Block är, och har skrivit storverket The Market Revolution and its Limits: A Price for Everything?, som trots sin 90-talistiska titel snarare är en fullständig introduktion till "marknaden" och "marknadsekonomin" ur ett lättfattligt men adekvat perspektiv än en analys av nyliberalismen. Det är inte förvånande att han har skrivit för The Economist, för han skriver med kunskap både om den verkliga ekonomin och om ekonomisk teori, men utan akademikernas överdrivna respekt för den senare. Shipman skriver i boken mycket om collective action-problem, informationsproblem (hur kan agent A veta att varan X som säljs av agent B är av okej kvalitet? Hur vet agent A hur utbudet av vara Y är? etc) och annat som är hippt inom nationalekonomin, men utan att krångla till det, och hela tiden med referenser till hur dessa problem fungerar i verkligheten och hur de hanteras i olika ekonomiska system (marknadssystem).

Block använder begreppet "marketness" för att analysera marknadsekonomiers "marknadhet", på ett kontinuum från ingen marknad i ekonomin till att alla ekonomiska relationer sköts genom marknader. Block betonar att äganderätt och transaktionsregler för marknader befästs politiskt och att det inte är så att 100-procentiga marknadsekonomier uppstår automatiskt (contra Hayeks spontana ordning & Smiths osynliga hand). Block, sociolog som han är, betonar vikten av förtroende för att effektiva ekonomiska transaktioner ska kunna genomföras i någon form, och även vikten av informationsproblem: att olika ekonomiska agenter har olika tillgång till information, och att det därför inte är säkert att de kan fatta effektiva beslut, om de inte har tillgång till instanser/institutioner som sprider relevant information. Han betonar också risken för opportunism i en ojämlik ekonomi, att den agent som har överlägsen tillgång till information eller andra resurser utnyttjar sitt övertag till ekonomiskt agerande som är gynnsamt för en själv men inte för samhällsekonomin. Block menar att i olika informations- och förtroendeproblem skapar ekonomiska agenter institutioner för att underlätta ekonomiska transaktioner, och dessa institutioner är inte bara marknader.

Shipman för parallellt med detta en intressant diskusssion där han gör en distinktion mellan marknadstransaktion (MT) och relationell transaktion (RT). Även Shipman betonar - utgående från mikroekonomisk teori - informationsproblem, förtroendeproblem och andra collective action-problem, och att ekonomiska aktörer därför samspelar på flera olika sätt.
"The larger, rarer, more hazardous and less reversible the transaction, the more buyer and seller will seek to fill in their information gaps by establishing closer relations before they transact. Similarly the more a transaction's value to buyer or seller depends on what other buyers and sellers do, the deeper in dialogue likely to open up between agents on the same side of the market. Relations are both consequences and cause of high-stakes, low-mobility transactions." (s 197f)
I marknadsmodellen utgår vi från opersonliga, multiplicerbara utbyten. Men som Shipman (och Block, och Greif i ett historiskt perspektiv) betonar, så är inte alla marknadsutbyten sådana, utan för att skapa och upprätthålla det förtroende och den distribution av information som kan krävas för att agenterna ska "våga" agera, uppkommer också "relationella transaktioner".
Shipman utvidgar analysen av RT till dagens "varianter av kapitalism" (som statsvetarna säger), där han menar att Japan och Tyskland är tydliga exempel på kapitalistiska ekonomier som i hög grad bygger på RT, medan den anglosaxiska kapitalismen tvärtom befinner sig långt ut på MT-sidan av detta kontinuum.


Fred Block, Post-Industrial Possibilities (U of California Press, 1990)
Fernand Braudel, Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism (Johns Hopkins UP, 1977)
Avner Greif, Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade (Cambridge UP, 2006)
Alan Shipman , The Market Revolution and its Limits: A Price for Everything? (Routledge, 1998)

---
Blandekonomi - Polanyisk take

Polanyi (1957): redistribution, reciprocity and exchange som tre former av ekonomisk aktivitet.
Swedberg:
”Following this model, the modern capitalist economies can be said to consist of several sectors or local (but interconnected) economies. There is, first of all, the corporate economy, where exchange dominates. There is also the nonprofit sector, which is based, among other things, on redistribution. The state accounts for a huge part of GNP (30-50 percent), and what can be called the state economy is primarily based on redistribution. The household economy is based on a mixture of redistribution and reciprocity.”

Richard Swedberg, “The economic sociology of capitalism: an introduction and an agenda”, 2005

---
Shipmananteckningar

Antaganden: agenter är (begränsat) rationella; informationsproblem existerar; collective action-problem existerar. Samhälleliga institutioner, t ex marknader, uppstår när agenter samverkar för att uppnå sina mål. Samhällsutvecklingen är i någon mån kontingent; det finns hela tiden möjligheter till "multiple equilibria".

Den bästa bok om "marknaden" som jag läst är den f d Economist-journalisten och ekonomen Alan Shipmans The Market Revolution and Its Limits (Routledge, 1999). Shipman är någon slags liberal och marknadsvänlig, och tar i sin tjocka bok (ca 450 s) sig an frågan om marknaden utifrån framför allt ett ny-institutionalistiskt och informationsekonomiskt perspektiv, och med ett stort intresse för både teoretiska och mer praktiskt politiska debatter om marknaden som metod för att koordinera människors handlande i samhället.

"The claim that markets play an unavoidable, and increasingly universal, role in social organization has three main foundations: that market dealing is more natural, more non-discriminatory, and more capable of optimising scarce resources than any other means of allocation. The threefold contention of evolutionary fit, social justice and economic efficiency underlies the increasing depth and geographical extent to which market principles are now being applied." (s 12)

"A market exists where many differentiated, uncoordinated agents engage in voluntary exchange of a reproducible product or productive service at openly advertised (oläsligt). Prices adjust through time to keep the product's demand and supply in balance. At any one time, in any one place, the same price is available to all agents trading a homogenous product." (s 13)

"Relational transcation (RT) seeks to pool information so that 'common knowledge' is established and contingent calculation simplified." (s 195)

"The larger, rarer, more hazardous and less reversible the transaction, the more buyer and seller will seek to fill in their information gaps by establishing closet relations before they transact. Similarily the more a transaction's value to buyer or seller depends on what other buyers and sellers do, the deeper the dialogue likely to open up between agents on the same side of the market. Relations are both consequence and cause of high-stakes, low-mobility transactions." (s 197f) RT --> förtroende

"Relational economies? Japanese and Rhineland capitalism" (s 219-238)

Def. "administered transaction" (AT): en tredje part reglerar utbytet, tillåts ändra agentens mål. Till exempel planekonomier eller företag.

"The firm provides an arena for a subset of exchanges in which administered transaction (AT) is rationally preferred to market transaction (MT) because it minimises the sum of production and transaction costs." (s 267)

3 huvudorsaker till transaktionskostnader: 1) osäkerhet om produkters värde, nu eller i framtiden. 2) informationens komplexitet/bounded rationality hundrar effektiv snabb behandling av infon. 3) kostnaden för att förbereda transaktion, och om T inte blir av.
Parterna måste dela information. Dela risker. Kostnad för "framing and enforcing" T. Kontrakt. Kostnad för att värdera T.

"The informational problems surrounding neoclassical competitive general equilibrium, and the attendant constraints on individuals' exercise of 'rational' choice, have given rise to a new theory of the firm as an organisational structure designed (or evolved) to modify agents' decision processes and co-ordinate the transactions that result. It does this by structuring their decisions to overcome incomplete information, and simplifying their decision processes to precent the enriched information set falling prey to any bounded rationality. /.../ Forom being an island in the market transaction ocean, to small to drag it away far into the backwaters of imperfect competition, the firm is now granted a rather larger presence in order to steer it away from the rocks of imperfect information. The 'new neoclassical' corporation is an island of administered transaction surrounded by an archipelago of relational transaction, still in an ocean of market transaction, but one well plied by the informational transaction fleet spreading news among the landmasses that intersperse the waves of the invisible hand." (s 310)

"How far can markets go? This book has argued that as the information limitations on market transactions have come to be recognised, the case in its favour has shifted from the efficiency of its outcome to the efficiency of the process of arriving at that outcome. A superlative, the best available allocation and production, is replaced by a competitive, better results than any alternative." (s 431)

Inga kommentarer: