måndag 28 maj 2012

Effekterna av centralbanksoberoende på arbetslöshet och inflation, beroende på löneförhandlingscentralisering

Under 1980- och 90-talen svepte en våg av "central bankism" över Västvärlden och allt fler centralbanker gjordes oberoende, för att man skulle uppnå en mer kompetent och avpolitiserad penningpolitik. Under denna tid rådde nära konsensus inom nationalekonomin och ekonomisk politik-cirklar om att oberoende centralbanker var något positivt, konstaterar statsvetarna Peter Hall och Robert Franzese i början av sin artikel "Mixed Signals" från 1998. Och just denna konsensus, säger de, ska vi ifrågasätta.

De fokuserar på en kanal genom vilken centralbanksoberoende enligt dess förespråkare har positiva effekter på ekonomin: den oberoende centralbankens trovärdighet vad gäller att föra en stram penningpolitik (s 507). Idén till varför centralbanksoberoende här i princip ska kunna vara en gratis lunch är att centralbankens oberoende har både en "konservatismeffekt" och en "trovärdighetseffekt" på penningpolitiken jämfört med en situation med en politiserad centralbank: oberoende centralbanker för konsekvent en stramare och konservativare penningpolitik, plus att de inte svänger med politiska konjunkturer etc. Detta gör enligt teorin att ekonomiska agenter som sätter priser och löner rationellt kan förvänta sig låg inflation under en oberoende centralbank, vilket gör att de aldrig behöver sätta igång några löne-pris-spiraler där man försöker kompensera sig för förväntad framtida hög inflation genom att roffa åt sig höga nominella löne- eller prisökningar. Istället kan man lugnt hålla sig till låg nominalutveckling av löner och priser, och lita på att även inflationen kommer att vara låg, så att värdet av ens ökningar inte urholkas. Denna teori, säger Hall och Franzese, bygger på två antaganden: signalering och koordinering. Signalering är att den oberoende centralbanken lyckas kommunicera sin penningpolitik till de relevanta ekonomiska agenterna (företag, arbetsgivare och fack/arbetstagare) Koordinering är att agenterna som sätter löner och priser verkligen kan agera koherent och rationellt utifrån signalerna.

Hall och Franzese för i korthet (s 509-512) in variabeln grad av löneförhandlingskoordinering i analysen av effekterna av centralbanksoberoende. De hävdar att i arbetsmarknadssystem med hög grad av löneförhandlingskoordinering - där fackliga konfederationer spelar stor roll för lönebildningen - så kan den koordinering som ovan nämnts som nödvändig, genomföras. I system med mycket låg grad av koordinering däremot, där lönerna kanske sätts på företag för företag och utan facklig inblandning, så är det inte rimligt att förvänta sig att de förhandlande agenterna verkligen tar till sig och internaliserar centralbankens signaler. Därför, säger de, bör effekterna av centralbanksoberoende på inflation och arbetslöshet bero på graden av löneförhandlingskoordinering.

För att mäta centralbanksoberoende så använder de ett genomsnitt av fem olika CBI-index [1], som mäter både bankens formella oberoende och dess rykte för oberoende politik (s 516). För att mäta löneförhandlingscentraliseringen så använder de ett index av David Soskice (1990), komplementerat med uppskattningar Layard, Nickell och Jackman (1991). Detta index har fem nivåer, 0, 0.25, 0.5, 0.75 och 1, där 1 är helt koordinerat och 0 är helt okoordinerat. Data är för 18 OECD-länder åren 1955-1990.

De två huvudvariablerna centralbanksoberoende och löneförhandlingskoordinering varierar väldigt lite inom länder över tid; nästan all variation finns i dimensionen mellan länder (s 516). Därför illustrerar Hall och Franzese effekterna av (eller kovariationerna med) de två intressanta institutionella variablerna på inflation och arbetslöshet bland annat med snitt för länderna över hela perioden, snarare än bara land-år-regressioner som är det vanliga i jämförande politisk ekonomi. De genomför dock tre typer av regressioner: between som är på hela periodens snitt per land, decennie-regressioner, och år-regressioner. I den snygga tabellen nedan syns relationerna mellan de två institutionella variablerna och de två makroekonomiska utfallsvariablerna med snitt för hela perioden:Vi ser att inflationen är lägre i situationer med högt centralbanksoberoende än i situationer med lågt dito, oavsett nivå på löneförhandlingskoordinering. Vad gäller arbetslösheten som utfallsvariabel gäller detta förhållande däremot olika beroende på nivån på löneförhandlingskoordinering. I en situation med låg löneförhandlingskoordinering har de två länderna med högt centralbanksoberoende rätt mycket, 1,4 procentenheter högre arbetslöshet (6,1 procent) än vad de sex länderna med låg löneförhandlingskoordinering och lågt centralbanksoberoende har (4,7). I en situation med hög löneförhandlingskoordinering ger högre centralbanksoberoende däremot bara 0,5 procentenheter högre arbetslöshet (från 2,3 till 2,8).

Hall och Franzese går vidare med att testa relationerna i multivariat analys: between-regressioner, decennieregressioner och års-regressioner med inflation respektive arbetslöshet som beroende variabler. De kontrollerar för BNP per capita, ekonomins handelsöppenhet, terms of trade, andelen vänsterplatser i regeringen, och facklig anslutningsgrad. Estimatorn för between-regressionerna är OLS med White-standardfel (s 520). Decennieregressionerna inkluderar en laggad version av beroende variabeln samt decennie-dummies. Års-regressionerna inkluderar årsdummies, om vilka Hall och Franzese resonerar så här: "Annual dummies are added to treat the data set as a pooling of cross sections rather than as a pooling of time series, increasing comparability of the estimates with those obtained from the other two levels of analysis." (s 520f). Estimatorn för dessa regressioner är "pseudo-error correction"-OLS med Beck och Katz-korrigerade standardfel. "Pseudo-error correction" betyder att de beroende variablerna tas i förändringar, och att den beroende variabeln också inkluderas som oberoende variabel både som laggad nivå och laggad förändring, samt att de oberoende variablerna (förutom de institutionella variablerna som inte förändras) inkluderas både som förändringar och som ettårs-laggar (fotnot 47). Resultaten syns i tabell 2 nedan:


 

Resultaten går, föga förvånande, Hall och Franzeses väg. Angående inflationsregressionerna så säger de så här, och jag gillar verkligen sättet att med hjälp av datasetets faktiska värden illustrera vad koefficienterna innebär - jag tänker mig att detta är ett uttryck för att Hall och Franzese är statsvetare till skillnad från nationalekonomen Ardagna som inte klargör sina resultat så här:
"In all models, both the level of central bank independence and the level of wage coordination have a negative and statistically signiŽficant relationship to the rate of inflation over the 1955–90 period (our Žfirst and second hypotheses). For instance, taking the decade-level data as a base for estimates, if Belgium or the Netherlands (CWB = 0.5) had increased central bank independence by 0.3 points (an increase roughly equal to the distance between the independence of the Bank of England and the U.S. Federal Reserve), we estimate that they could have reduced their rate of inflation by about 1.16 percentage points. Conversely,
if Denmark or Finland (CBI 0.5) had increased coordinated wage bargaining by 0.25 points (to the level of Norway or Sweden), we estimate they could have reduced their inflation rate by about 0.44 points." (s 521)
Också deras viktigaste hypotes - att centralbanksoberoendet minskar arbetslösheten bara ifall löneförhandlingskoordineringen är hög - får stöd i och med att koefficienten på interaktionsvariabeln CBI * CWB är signifikant med negativ effekt på arbetslösheten i alla tre specifikationer. Centralbanksoberoende i sig (CBI) har en positiv koefficient på arbetslösheten i alla tre, men interagerad med CWB blir effekten alltså negativ.

Jag tycker att Hall och Franzeses artikel är mycket bra, och även slutsatserna (s 525) har implikationer både för forskning och politik. Forskning: den är en snygg illustration av "institutionell komplementaritet" och behovet av att studera hur olika samhälleliga institutioner hänger ihop och påverkar varandra (och föregriper Halls senare Varieties of Capitalism-teori). Och politik: den ifrågasätter den vanliga (90-tals)idén att en oberoende centralbank är en universallösning på makroekonomiska problem. Hall och Franzese använder också sin teori och sina resultat för att ifrågasätta hur effektivt EMU egentligen kommer att bli: "the EMU will create an economic unit characterized by a highly independent central bank and uncoordinated wage bargaining" (s 527, jfr 529f). Och utifrån Hall och Franzeses teori och resultat så vet vi ju vad detta implicerar!

Fotnoter
[1] "The five indexes are those most commonly employed in the literature: LVAU, an unweighted average of several legal characteristics, and QVAU, an unweighted average of survey results for CBI, from Cukierman 1992; EC, the rating of the economic independence of the central bank, and POL, the rating for political independence from Grilli, Masciandaro, and Tabellini 1991; and the original index from Bade and Parkin 1982." (fotnot 38, s 516)

Referens
Peter A Hall och Robert J Franzese, "Mixed Signals: Central Bank Independence, Coordinated Wage Bargaining, and European Monetary Union", International Organization sommar 1998
Layard, Richard, Stephen Nickell, and Richard Jackman, Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market (Oxford University Press, 1991)
Soskice, David, "Wage Determination: The Changing Role of Institutions in Advanced Industrialized Countries", Oxford Review of Economic Policy 1990

Inga kommentarer: