fredag 18 december 2009

Har Sverige högst ungdomsarbetslöshet i Europa?

Nej, men nästan. De länder som har högre öppen arbetslöshet för 16-24-åringar är enligt Eurostat Italien, Grekland, Kroatien och Spanien.

Vad fan hände? kan man fråga sig. Varför har Sverige så hög ungdomsarbetslöshet? Misslyckad gymnasieskola med en alltför låg genomströmning verkar vara en viktig förklaring. Vidare?

---
Dock:
"De kommande åren har ungdomarna ett gyllene tillfälle på arbetsmarknaden. Enligt statistiken är ungdomsarbetslösheten 29 procent, relaterad till storleken på arbetskraften. Men räknar man bort de studerande och relaterar till befolkningens storlek i stället är ungdomsarbetslösheten 9 procent. De missvisande måtten påverkar samhällets syn på ungdomarna — och ungdomarnas syn på sin framtid. Med kommande stora pensionsavgångar har ungdomarna nu ett gyllene tillfälle. De kommer att klara sig genom krisen bättre än de flesta. De som till exempel inte slutför gymnasieskolan behöver särskilda insatser, men generella ungdomsinsatser är varken önskvärda eller nödvändiga.
För några år sedan ändrade vi i Sverige det sätt som vi mäter arbetslöshet på. Förändringens huvudsyfte var att mäta arbetslösheten på samma sätt som i andra länder, vilket underlättar för oss att jämföra vår arbetslöshet med andra länders och dra rätt slutsatser. Det är bra. Men på ett område har den nya mätmetoden lett oss väsentligt mer fel än tidigare och det gäller ungdomsarbetslösheten. Siffrorna blir inte bara missvisande, de riskerar också att dölja de ungdomar som har verkligt stora problem att få fäste på arbetsmarknaden.
/.../
Hur hög är då ungdomsarbetslösheten? Enligt den officiella statistiken uppgick alltså arbetslösheten till 29 procent av arbetskraften under andra kvartalet i år i åldersgruppen 15—24 år. Detta innebär dock inte att mer än var fjärde ungdom är arbetslös. Arbetslösheten relateras nämligen till storleken på arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet bland unga är lågt eftersom många befinner sig i studier. Skulle antalet arbetslösa i stället relateras till befolkningen var 16 av 100 ungdomar arbetslösa andra kvartalet 2009. Dessutom var närmare hälften av de arbetslösa ungdomarna heltidsstuderande som sökte arbete.
/.../
Hur ska man då mäta arbetslösheten bland ungdomar för att få en mer rättvisande bild? Det finns inget självklart svar på den frågan. Ett sätt är att ta bort de studerande och att sedan relatera arbetslösheten till befolkningen i stället för till arbetskraften. Det finns också tunga skäl att göra så eftersom SCB i en studie slår fast att merparten av de arbetslösa studerande anser att deras huvudsakliga arbetsuppgift är studier. Beräknat på detta sätt uppgick ungdomsarbetslösheten under andra kvartalet 2009 till 9 procent jämfört med 4,3 procent av den vuxna befolkningen i åldern 25—64 år. Arbetslösheten bland ungdomar är alltså fortfarande betydligt högre, men skillnaden är långt ifrån lika stor som om man jämför de officiella siffrorna från SCB."
Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen & Clas Olsson, analyschef Arbetsförmedlingen, "Ungdomarna klarar krisen på arbetsmarknaden bäst", 8 oktober 2009

Inga kommentarer: