tisdag 24 november 2009

Konkurrensmekanismen på arbetsmarknaden, väl förstådd redan 1885

"Konkurrensen mellan arbetarna själva, detta deras största fördärv, vilken urartat och än mer skall urarta till ett verkligt och fördärvsinbringande utsugningssystem, har kommit föreningen att tänka på om möjligtvis icke någon gräns härför skulle kunna uppdagas. Då arbetarna nu, sammanslutna i fackföreningar, sammankomma och diskutera sina angelägenheter, ställer sig fattigdomen så ofta i vägen för realiserandet av planer och tänkesätt. Den fattigaste är nödd och tvungen att emottaga även det hårdaste arbete, som bjudes honom, emot huru låg och ringa lön som helst, ty han vet, att mottager icke han det, så kommer en annan i stället och bjuder ut sin arbetskraft till lika billigt om icke billigare pris. Följderna av ett sådant förhållande, en sådan tävlan med varandra, visa under nuvarande svåra arbetstider varthän det skadliga och för arbetarna ruinerande systemet, denna så vackert omordade 'fria tävlan' kan för arbetarklassen leda."
Stockholms Murarefackförenings verksamhetsberättelse för år 1885, citerad i Berit Bengtsson, Kampen mot §23: Facklig makt vid anställning och avsked i Sverige före 1940 (diss. Uppsala universitet, 2006, s 22)

- Jfr 9 juli, "Ett försök till Freeman-Robinson-syntes"

Inga kommentarer: