måndag 7 juli 2014

Produktivitet i svensk industri sedan 1950

US-amerikanska Bureau of Labor Statistics har ett internationellt dataset som är väldigt användbart om man är intresserad av att jämföra produktivitet, de anställdas kompensation och "unit labor costs" i olika länder. Jag använder detta dataset i ett paper, men är frustrerad över att deras uppgifter om produktivitetstillväxten i svensk industri under 1990-talet och 2000-talet ser så orimligt höga ut. I diagrammet nedan syns BLS sifffror (prickad linje) tillsammans med siffror från Krantz och Schöns samt Edvinssons historiska nationalräkenskaper. Allt i femårs glidande medelvärden.

NOT. Edvinsson: serien "E. Årlig tillväxt (i procent) av volymvärdet för bruttoförädlingsvärdet (till baspris och korrigerad för förändringar i förädlingsvärdets andel av bruttoprodukten) för olika branscher" minus växt i antal anställda. Krantz och Schön: växten i "Value added, Main Sectors and GDP. Factor prices, Mill. SEK, Current and Constant Prices (1910/12 Price level)" delat med antal anställda. BLS: "output per hour in manufacturing", förutom 1950-59 då det är output per anställd.

Överlag så rör sig serierna på liknande sätt. Korrelationen mellan Krantz och Schön och Edvinsson är 0.74, mellan KS och BLS 0.61, mellan Edvinsson och BLS 0.84. (Arbets)Produktiiteten består av förädlingsvärdet och antalet anställda, så skillnader i skattning av produktivitet kan spåras till skillnader i skattningar av dessa två beståndsdelar. Krantz och Schön anger för 1900 till 1960 en något högre antal anställda, men med likadan trend som Edvinsson. 1960-70 faller antalet anställda rejält hos K och S medan det står stilla hos Edvinsson (vilket förstås gör att produktivitetsväxten allt annat lika ser större ut hos K och S). (Hos BLS står den också stilla under 60-talet.) Hos Edvinsson är fallet däremot mycket större mellan 1988 och 1993, från 1.029 miljoner till 775 000, än hos K och S, från 918 000 till 718 000. 1993-2000 är serierna mycket lika.


Tidigare på bloggen om produktivitet: "Produktivitet och kompensation i industrin i Norden sedan 1970" (BLS-data), "Produktivitet i belgisk och holländsk industri sedan 1950" (olika datakällor).

Inga kommentarer: