tisdag 14 september 2010

Gardell 1976

70-tals-reformoptimism:
"Förändringar vad gäller arbetstiden och förändringar vad gäller demokratisering och humanisering av arbetsplatserna måste planeras samtidigt och utifrån ett heltidsperspektiv. Det är enligt min mening av allra största vikt att understryka att reformpolitiken inte får se ett rikt utnyttjande av den fria tiden som ett alternativ till ett intressant och meningsfullt arbete. Många har kritiserat och kritiserar fortfarande ansträngningarna att åstadkomma mer intressanta och självständiga arbetsuppgifter med hänvisningar till möjligheten att människor kan kompensera sig för det tråkiga och stressande arbetet med ett rikt fritidsliv. De undersökningar jag har anfört tycks visa att denna kritik bygger på en felsyn och att man tvärtemot har att räkna med systematiska överspridningseffekter från kvalitativa aspekter av arbetet till fritidens utnyttjande. /.../
Skulle vi få ytterligare arbetstidsförkortning så är det enligt min mening alldeles nödvändigt att tillse att den reformen går parallellt med ansträngningar att öka den enskilda människans inflytande över det dagliga arbetets utförande och öka hennes förutsättningar att utveckla ett aktivt yrkesmässigt ansvar. Därigenom borde rimligtvis också förutsättningarna öka för ett mera utbrett demokratiskt deltagande både på och utanför arbetsplatsen i sådana frågor som är av betydelse för många människor. Detta helhetsgrepp på reformpolitiken inom arbetslivets område saknas i dagens debatt och min förhoppning är att den här presenterade analysen skall kunna bidra till att i större utsträckning medvetandegöra dessa sammanhang. Sist och slutligen handlar det ju om vitaliteten i vår demokrati och om vad människor totalt sett får ut av tillvaron i industrisamhället."
Bertil Gardell, Arbetsinnehåll och livskvalitet: En sammanställning och diskussion rörande människan och arbetet (LO och Prisma, 1976), s 144f

- boken sammanfattar forskningsläget (Wilensky, Goldthorpe m m) och bidrar också med en empirisk studie - byggd på observationer såväl som en survey - av arbetsförhållandena för 976 arbetare i 259 olika jobb på två massa- och pappersindustrier och två verkstadsindustrier.

Inga kommentarer: