måndag 20 juli 2009

Om det intellektuella och politiska klimatets förändring i Sverige ca 1960-1990

Klipp ur tre böcker: av Bo Stråth, Anders Frenander och Martin Wiklund.

---

Bo Stråth, Mellan medbestämmmande och medarbetare: Metall och samhällsutvecklingen 1957-1976. Stockholm: Metall, 2000

1967 Folkpartiet rapport "Företagsdemokrati i utveckling"
1968 Centerpartiet liknande program
1969 Metallkongressen 14 motioner om arbetsplatsdemokrati. §32 ifrågasatt
1971 Metalls motion 305 till LO-kongressen
1971 LO-kongressen, 25 motioner om företagsdemokrati
1973 lag om styrelserepresentation för anställda
1974 förtroendemannalagen
1975 SOU-betänkande "Demokrati på arbetsplatsen"


Stråth: "Inspirerade av högerns femtiotalstankar på ägardemokrati började de borgerliga mittenpartierna under 1960-talets mitt söka skaffa sig politiskt tolkningsföreträde till företagsdemokratibegreppet. Därvid orienterades innehållet i riktning mot närhet, småskalighet och trivsel i arbetet. I förlängningen låg det politiska uppsvinget för de gröna frågorna åren kring 1970. I denna idedebatt kom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen allt mer att representera storskalighet och betong." (s 92)
"I förlängningen av den liberala offensiven under hela 1960-talet kring företagsdemokratifrågan låg byggandet av nya identioteter kring företaget. Därvid skulle arbetsgivarna i mycket mer positiva ordalag tala om medarbetare. I den utvecklingen låg en långsiktig upplösning av mer klassbaserade lojaliteter."
"Vägen mot 1980-talets konvertibler och diskussion om medarbetaravtal, ja, mot hela den nyliberala debattvändningen började öppnas allt mer. Denna tendfens förstärktes av strukturkriserna i basindustrin som stål och varv i mitten av 1970-talet, där lokala företagsledare och anställda skulle förenas i kamp om jobben mot motsvarande konstellationer i konkurrensföretag." (s 96)

---
Anders Frenander, Debattens vågor: Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt. Diss., Göteborg: Institutionen för ide- och lärdomshistoria, 1998

s 269 stor debatt på kultursidorna 1982-1987 om problemkomplexet staten och individen, makten och demokratin. Mediavänsterdebatten 1980 en vändpunkt

s 279 1970-talets miljödebatt och tillväxtkritik satte spår i socialdemokratins omprövning efter valförlusten 1979. T ex hos Olle Svenning. Demokrati och det starka samhället. Bengt Göransson, Lars Engqvist. "Det civila samhället".

s 292 "I den mån det alls går att peka ut något exakt datum för något så undflyende och efemärt som det ideologiska klimatet genomgår en avgörande skiftning kan man ange Sven Fagerbergs första inlägg som ett sådant tillfälle. När han i en understreckare i SvD 12 juni 1980 gick till generalangrepp mot 'vänsterfascismen' markerade detta inledningen till en av 1980-talets mest omfångsrika debatter."
Fagerberg såg Sverige som på väg mot en "andligt död och grym sovjetstat".
Också Jan Myrdal utpekade de intellektuella som svikare, men här för att de inte nog uppmärksammat det sovjetiska hotet.
Sven Delblanc och Lars Gustafsson instämde med Fagerberg.
F, M, D och G fick beteckningen "de fyras gäng".

s 307 Två huvudteman ur mediavänsterdebatten kom att löpa genom hela 1980-talet: 1) stat/demokrati/individ. 2) de intellektuella. Dessutom ett tema orsakat av Moderaternas uppgång: ideologiernas relevans.

Fyra viktiga debatter inom temat Staten och individen, makten och demokratin
- DN hösten 1982, "Är Sverige totalitärt?" (!?!?!?!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) - Delblanc och Germund Hesslow hävdade att så var fallet, (yuck) Lars Anell bemöter dem
- DN våren 1983 statsmaktens tillväxt. Arvidsson och Berntsson, bemötta av W Korpi, R Torstendahl, T Nilsson & B Rothstein, Lasse Karlsson (infl av Gramsci), Ingvar Carlsson
- SDS våren 1986, börjar med en dubbelrecension (från "vänster" och från höger) av översättningen av Nozicks Anarki stat och utopi, skrivna av Berntson och Carl Bildt, respektive.
- SvD brännpunkt våren 1987 "maktens gränser". H Zetterberg, C-J Westholm, S Strömholm, Carl Lidbom

Inom temat Dör ideologierna - igen?
- liberalismdebatt i Kvällsposten och Expressen 1981
- SvD brännpunkt 1983 "Är konservatismen död?" angående moderaternas nya partiprogram. Deltagare bl a R Torstendahl. S-A Söderpalm, Bo Gustafsson, G Fredriksson, R Ambjörnsson, Gunvor Hilden, S Strömholm, O Ehrenkrona, C Bildt
- SvD brännpunkt 1984 "Farväl till vänstern?" Deltagare bl a A Ehnmark, K Gerner, Fritiof Haglund, K Eklund, S Eskilsson, L Lewin, K E Johansson, G Rosenberg, G Therborn, C H Hermansson
- Expressen 1988 ekologismen

---
Martin Wiklund, I det modernas landskap: Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion, 2006

Kapitel 7, Alternativrörelsens utmaning
"en ny ideologisk dimension tillkom som förändrade det politiska konfliktmönstret. Det tidigare konfliktmönstret hade dominerats av konflikten mellan höger och vänster där frågan om staten stod i centrum. Nu komplementerades mönstret med en konflikt där deltagardemokrati stod mot representativ demokrati, decentralism mot centralism och folket mot eliten. Parallellt uppstod en grön dimension i politiken, en konflikt mellan att prioritera ekonomisk tillväxt eller ekologisk hänsyn." (s 281)
rationalismkritiken, t ex Nordal Åkerman (1980) mot funktionalismen; C H Wijkmark (1978) Den moderna döden; Jacobs stege 1975-
Miljöpartiet. Kritik mot maktkoncentration och teknokrati.
Alternativrörelsen #2 1982: "Centralism och byråkrati hämmar fantasin bland människor. Vi inom alternativrörelsen tror att mycket kan göras om bara fantasin släpps loss. Det är så mycket ideer om hur man kan göra med livskvalitet som undertryckts i ett land som Sverige med dess topp- och centralstyrning."
(Jfr Mercedes-Benz-annonsen från 1985 som citeras i slutet på detta inlägg.)

Inga kommentarer: