tisdag 13 maj 2014

Dansk makroekonomisk historia 1875-1970

Jag är intresserad av industrialiseringsförloppen i Skandinavien, särskilt i förhållande till inkomstfördelningen. För att kunna undersöka detta behöver vi basala makroekonomiska data: BNP, konsumtion, investeringar, exporter, importer osv. För Danmark har vi dessa data tillbaka till 1875, framför allt genom två forskningsinsatser: Bjerke och Ussing (1958) och Hansen (1974). De producerade de historiska nationalräkenskapsdata som fortfarande används och anses som auktoritativa eller i alla fall det enda alternativet.*

Så här ser konsumtionskvoten och investeringskvoten 1875-1970 ut med Hansens (1974: tabell 6, 9) skattningar av investeringar och konsumtion samt Abildgrens (2008) BNP-siffror, som huvudsakligen bygger på Hansen.


Hansen redovisar också nettoinvesteringar, så här ser nettoinvesteringskvoten ut som andel av BNP (återigen med Abildgren/Hansens BNP-skattningar).


Av någon anledning -- kanske för att andra forskare redan hade tagit fram sådana serier -- redovisar inte Hansen (1974) några skattningar av export- eller importsummor efter 1874. Därför tar jag sådana från Kærgård (1991: 504f). I diagrammet nedan syns investerings- export- och importkvoterna 1876-1970 (av någon anledning börjar Kærgård sina serier 1876 istället för 1875 som Hansen).Fotnot
*See Hyldtoft (1994: 98) for critical discussion of Hansen’s investment estimates for the 19th century. See also Christensen et al (1995: 39–40) for discussion of Hansen’s data set. “The Svend Aage Hansen version of Danish HNA has been widely accepted as the best evaluation of Danish long term, modern economic growth. In the 1980s, however, a discussion was initiated by Gunnar Viby Mogenesen about the weaknesses of the Hansen data and calculation techniques, and in recent years several economic historians (and economists) have pointed to weaknesses and limitations in Hansen's HNA calculations, in most cases in connection with new quantitative economic historical research” (pp. 46–47). The most recent textbook on Danish 19th century economic history (Hyldtoft 1999) still uses Hansen’s estimates; see Hyldtoft (1999: 291–6) for discussion.

Referenser
Abildgren, Kim (2006) “Monetary Trends and Business Cycles in Denmark 1875–2005 – New Evidence Using the Framework of Financial Accounts for Organising Historical Financial Statistics”, Danmarks Nationalbank Working Papers 2006:43 (Copenhagen: Danmarks Nationalbank).
Abildgren, Kim (2008) “Are Labour Market Structures Endogenously Dependent on the Monetary Regime? Empirical Evidence from Denmark 1875–2007”, Danmarks Nationalbank Working Papers 2009: 52 (Copenhagen: Danmarks Nationalbank).
Hansen, Svend Aage (1974) Økonomisk vækst i Danmark. Bind II: 1914–1970 (Copenhagen: Akademisk forlag).
Hyldtoft, Ole (1994) ”Uløste problemer i danske historiske nationalregnskaber”, Nationaløkonomisk Tidsskrift 92–102.
Hyldtoft, Ole (1999) Danmarks økonomiske historie 1840–1910 (Århus: Systime).
Christensen, Jørgen Peter, Riitta Hjerppe, Olle Krantz and Carl-Axel Nilsson (1995) “Nordic Historical National Accounts since the 1880s”, Scandinavian Economic History Review 30–52.
Kærgård, Niels (1991) Økonomisk vækst: En økonometrisk analyse af Danmark 1870–1981 (Copenhagen: Jurist- og Økonomforbundets Forlag).

Inga kommentarer: