torsdag 24 oktober 2013

Lönespridning 1870 – 1970: en neoklassisk approachEdward Anderson börjar sin artikel med att konstatera att i ojämlikhetsforskningen sa tenderar den „samtida“ och den „historiska“ forskningen att använda olika matt pa ojämlikhet. Den samtida forskningen tenderar att använda lönespridning, typ avstand mellan löner för „unskilled“ och „skilled“ anställda, medan den historiska forskningen tenderar att använda löne-jordränteratios eller löne-produktivitetsratios. Malet med denna artikel är att introducera lönespridningen mellan  skilled och unskilled till den historiska debatten. O’Rourke et al (1996) och Williamson (1997) har visat att i slutet av 1800-talet början av 1900-talet sa ledde varumarknadsintegration och massmigration till faktorprisutjämning i form av ökad löne-land-inkomstratio i Gamla världen, och minskad dito i Nya världen. Under mellankrigstiden ledde stegen mot autarki till det motsatta mönstret. Paverkade dessa faktorer lönespridningen pa samma sätt? Eller var kanske inhemska faktorer viktigare för att bestämma lönespridningen? (s 92)

Artikeln vill besvara dessa fragor genom att beräkna effekterna av internationell migration och handel pa efterfragan pa och utbud av skilled och unskilled arbeite 1870-1970. Artikeln fokuserar pa huvudtrenderna; länderna var för sig och data diskuteras mer i ett tidigare arbetspapper (Anderson 1998).

I forskningen om nutiden brukar man använda tre indikatorer för lönespridningen mellan skilled och unskilled: (1) löneskillnader per utbildningsniva, (2) löneskillnader mellan yrken, och (3) allmän lönespridning (t ex 90-50 eller gini). För den historiska perioden (sic) finns det mest data för yrkesskillnader, mellan skilled och unskilled „manual wages“ eller mellan „non-manual“ och „manual“. Data är lite fishy pa ett sätt, för de kan i själva verket mäta rätt olika saker, men detta diskuteras förstas endast i ett appendix.

Lönedata för USA är „skilled building workers relative to helpers and labourers“ fran Lindert och Williamson och Lindert (1980). Och redan här tycker jag att varningsklockorna ringer: är detta verkligen ett bra lönespridningsmatt? Jag kan tycka att det inte är tillräckligt langt socialt avstand mellan en „riktig“ byggnadsarbetare och en hjälpreda pa ett bygge för att detta ska vara ett riktigt bra ojämlikhetsmatt – jag hade föredragit avstandet mellan en industriarbetare/byggnadsarbetare och en läkare/lärare t ex. [1] För Kanada är lönedata 1900-30 „hourly wages of fitters and machinists relative to labourers in the railway industry“ fran MacKinnon (1996), och därefter „hourly wages of fitters and turners relative to engineering labourers“. Här ser vi ocksa sektorheterogeniteten: USA-data kommer fran byggsektorn men Kanada-data fran järnvägarna och sedan industrin. Jag skulle vilja säga att löner i bygg och industri kann röra sig väldigt annorlunda eftersom efterfragan pa de branscherna kommer fran olika hall – t ex sa paverkas efterfragan i byggsektorn mycket av det offentligas satsningar pa bostäder och infrastruktur, medan industrin tenderar att vara mer exportdriven. Lönerna för Australien 1879-1913 är  „daily wage rates of bricklayers relative to bricklayers‘ labourers in Sydney“ fran Allen (1990), och för 1914-1945 „weekly wage rates of skilled relative to unskilled workers, average across sectors in Melbourne“ fran Oxnam (1950). För Storbritannien är data „weekly wage rates of bricklayers relative to bricklayers‘ labourers“ fran Knowles et al (1951), utökad bakat med data fran Williamson (1982) och framat med Dept of Employment-data. För Tyskland är data 1870-1943 „hourly wage rate of skilled relative to unskilled building workers“ fran Bry (1960), och sedan motsvarande data fran ILO. För Frankrike är data „hourly wage rates of bricklayers and carpenters relative to common labourers in the Paris region“ fran INSEE (1961). För Danmark är det „hourly wage rates of skilled relative to unskilled male workers in crafts and industries“ fran Johansen (1985). För Sverige är det „hourly earnings of skilled relative to unskilled municipal workers“ fran Wages, cost of living and national income in Sweden fran 1930, med utsträckning fran 1894 till 1870 genom att använda samma serie enbart för Stockholm, och framat fran 1931 till 1962 genom att använda „hourly earnings of skilled relative to unskilled building workers in Stockholm“ fran ILO. Här tycker jag att det är lite märkligt att kommunalarbetare utgör den huvudsakliga serien, med tanke pa att data för andra länder handlar om privat sektor, industri eller bygg. Jag tycker att industri och bygg är tillräckligt heterogena för att det ska ringa varningsklockor, men industri-offentlig sektor och bygg-offentlig sektor ännu mer. För tre länder har Anderson ocksa data pa löner för „non-manual“ jämfört med „manual workers“, vilket jag alltsa tycker är ett mer relevant ojämlikhetsmatt – men som det uppenbart inte är lika bra tillgang pa data för. För USA har han „annual earnings of male clerks and supervisors relative to production workers in manufacturing“ fran Goldin och Katz (1995) och Miller (1966). Det tycker jag är ett klockrent lönespridningsmatt! I princip att jämföra „medelklassen“ (med kontorsarbetare som proxy) med „arbetarklassen“ (med industriarbetare som proxy). För Kanada har han „annual earnings of supervisory and office employees relative to productive workers in manufacturing“, fran Urquihart (1965, Historical Statistics of Canada). För Storbritannien har han „annual earnings of male clerical workers relative to manual workers“ fran Routh (1980), med komplement fran Williamson (1982). Andersons artikel kom före Jonas Ljungberg publicerade sin langa serie med en ingenjörs lön jämfört med en arbetares, annars hade han förstas liksom Scheve och Stasavage (2009) använt den ocksa.

I vilket fall, sa syns dessa serier, för skilled relativt till unskilled manual workers, i figur 1.


Anderson menar att 1870–1914 sa ökade skilled workers relativlöner i Nya världen och minskade i Gamla världen, vilket han menar är i enlighet med Williamsons (1997) resultat, baserade pa löne-jordränteratios och löne-produktivitetsratios, att under denna period ojämlikheten ökade i Nya världen och minskade i Gamla världen. Det är dock en rätt stiliserad tolkning. Om man kollar pa diagrammet sa är „lönespridningen“ (med detta matt) i Australien 1914 lägre än vad den var pa 1880-talet. I USA och Kanada ser vi ingen trend 1870–1900 utan bara 1910–1914. Detta kan ju antyda att det inte alls var migrationen – som pagick under hela perioden – utan nagon mycket mer specifik faktor som gjorde att „lönespridningen“ (med detta matt) var högre i USA och Kanada 1914 än 1870. I gamla världen ser vi väldigt lite trend i UK 1870 – 1914, och därefter en väldigt snabb minskning under WW1, vilket kanske aterigen antyder att det var specifika faktorer pa 1910-talet som minskade „ojämlikheten“ (med detta matt) – jfr Dowie 1975 och Bohlin och Larsson 2007. I Tyskland ser vi en svag ökning (!) av lönespridningen 1870–1905 och först därefter en minskande trend, en mycket brant sadan 1905–1920. Sverige ser ökad lönespridning 1870–1895 och därefter en minskning. Frankrikes utveckling är väldigt lik Tysklands. Det enda land som ser den utveckling som Anderson lyfter fram i sin beskrivning – en kontinuerlig minskning av lönespridningen 1870–1914 – är Danmark. Faktum är att utifran diagram 1 sa skulle jag mot den williamsonska neoklassiska storyn ställa en förklaring som istället fokuserar pa vad som händer pa 1910-talet.

För 1920- och 30-talen menar Anderson däremot att hans data visar en annan bild än vad Williamsons (1997) löne-produktivitetsratio gör. Williamsons ratio ökade i Gamla världen och minskade i Nya världen da, men lönespridningen rörde sig pa samma sätt i bada „världarna“. (s 95) Anderson gar vidare med non-manual-manual-ration som syns i figur 2.Vi ser att i Storbritannien minskade lönespridningen med detta matt kontinuerligt och snabbt 1880-1914, och minskade därefter langsammare. I USA och Kanada däremot ökade den 1890-1910, och minskade därefter. Under 1940-talet minskade lönespridningen kraftigt medan den var ganska stabil under 50-60-talen säger Anderson och refererar till Lydall (1968) och Goldin och Margo (1992). Han menar ocksa att det inte var sa stor skillnad i lönespridning mellan länder i perioden just efter WW2: i sju av atta länder var 90-50-ration för manliga anställda mellan 1.57 och 1.67 och 25-50-ration mellan 0.73 och 0.84 (Lydall 1968, The Structure of Earnings, Oxford UP).

För att förklara sitt pastadda observerat skeende att lönespridningen ökar i Nya världen och minska i Gamla världen 1870–1914 kollar Anderson, helt i Williamsons anda, pa migration. Han har rätt grova data pa emigration och immigration där han t ex för Tyskland, Sverige och Danmark klassificerar utvandrare fran jordbruk och „general labourers“ som unskilled och utvandrare som arbetat i industrin som skilled. (s 98) Han menar att invandringsmönstren minskade det relativa utbudet av skilled labour  i Nya världen och ökade det i Gamla världen. Han antar att substitutionselasticiteten mellan skilled och unskilled labour är 1 och räknar ut predicerade relativlöneförändringar av migrationen, och jämför dessa med faktiskt observerade förändringar. För USA 1874-83 och 1884-93 misslyckas detta fullständigt; modellen förutsäger att skilled labour-relativlönen skulle öka med 13 respektive 17 procent under perioderna, men i verkligheten minskade den (med de data som Anderson har…) med 3.5 respektive 1.7 procent. För 1894-1903 och 1904-13 har den atminstone tecknet rätt men förutspar en tre ganger sa stor ökning av relativlönen än vad som observeras. För Kanada 1904-13 stämmer prediktionen rätt väl. För UK överskattar den minskningen av relativlöneminskningen för skilled workers 1874-83 horribelt mycket: prediktionen är-28.3 proent, och den observerade ändringen är -2.3; som jag konstaterat ovan skedde egentligen mesta löneutjämningen pa 1910-talet. 1884-93 förutspar modellen -22.3 procent och faktisk var -4.3; för 1894-1903 -7.2 och +1.4 (!); och för 1904-13 -14.3 och -1.9. Det känns tryggt att säga att enligt Andersons egen modell – och i motsats till det argument som han vill göra – sa var det andra faktorer än migration som framför allt bestämde relativlöneändringarna i UK 1874-1913.  För Danmark är prediktioner och utfall för de fyra perioderna -0.7 och -1.5; -0.7 och -4.0; 0.0 och -5.2; och till slut -1.1 och -2.1. För Sverige: 8.9 och 4.6; -1.6 och 14.7 (fel tecken och langt borta…); -6.1 och -5.9; och -3.3 och -10.7. Ocksa för Tyskland missar denna unikausala modell grovt. Andersons slutsatser av övningen är:
„First, in the Old World migration can account for only a small proportion of the fall in the relative wage before 1914. Thus, other factors must have reinforced the impact of migration: an increase in native relative supply, or a decline in relative demand. Second, in the New World migration can account for more than all of the rise in the relative wage. As a result, other factors must have offset the impact of migration: again, an increase in native relative supply, or a decline in relative demand. However, these factors must have been weaker after the mid-1890s.“ (100f)
Lägg märke till Andersons intressanta trick att utga fran att det fanns en effekt av migrationen pa relativlönerna, trots den unikausala modellens undermaliga prediktioner… Han tolkar daliga prediktioner helt enkelt som att det fanns motstridiga faktorer ocksa; ska man vara noggrann sa kan man ocksa tolka det som att det inte fanns nagon effekt av migrationen till att börja med. (Även om neoklassisk teori och Williamsons tidigare forskning ger oss anledning att tro pa en sadan effekt.) Andersons perspektiv är strikt neoklassiskt: de enda alternativa förklaringar han diskuterar är utbud och efterfragan, ingenting om institutioner, arbetsmarknadens spelregler, maktförhallanden osv. (Som konstast skulle man ocksa kunna kolla pa utvecklingen av fackföreningsanslutning, politiskt deltagande, arbetsmarknadslagstiftning osv per period och relatera dessa till relativlöneförändringarna.)

Han gar vidare med att kolla pa efterfragansidan. För att räkna fram efterfragan pa skilled och unskilled arbete sa antar han helt enkelt att substitutionselasticiteten mellan dem är 1 och räknar ut implicit efterfragan som en funktion av relativlöneförändringar relaterat till utbudsförändringar… (s 102) Sa manga analytiska genvägar här. Han kollar pa USA, Kanada och UK 1900-1970. Han kollar ocksa pa ifall det är internationell handel som förändrade relativa efterfragan pa arbetskraft. (s 106f)

I artikelns slutsatser säger Anderson: „Between 1870 and 1914, wage inequality rose in the New World and fell in the Old, which parallels the trends in wage-rental and wage-productivity ratios.“ (s 110) Men som jag har konstaterat ovan sa är detta inte en särskilt träffsäker eller hederlig beskrivning av vad data visar. I själva verket sa gällde för den nya världen att i Australien lönespridningen 1914 var lägre än den 1870 och att den inte hade nagon trend i USA och Kanada 1870–1900 utan bara 1910-1914. För gamla världen fanns väldigt lite trend i UK 1870-1914 och därefter en snabb minskning; i Tyskland och Frankrike en ökning (!) 1870-1905 och först därefter en minskning, i Sverige en ökning 1870-1895 och därefter en minskning. Det är egentligen bara Danmark av de atta länderna i studien som faktiskt passar pa Andersons stiliserade beskrivning: där faller lönespridningen kontinuerligt 1870-1914.
I slutsatserna konstaterar han ocksa att lönespridningen föll bade i Gamla och Nya världen 1914-1970: snabbt under WW1, stabilt under 20-30-talen, minskning fran ca 1940-1955, sedan stabilitet igen. (110) „Deglobalisering“ under mellankrigstiden och ökning av internationella handeln under efterkrigstiden kan inte förklara detta mönster konstaterar Anderson, och det är inte utan att man blir fascinerad av hur han – givet att hans teoretiska förklaring inte stämmer särskilt bra för nagon period alls – kan undga att diskutera alternativa, icke-neoklassiska förklaringar. Istället säger han med refrens till Goldin och Katz (1995, 1998) och Williamson och Lindert (1980) att vad som hände 1914-1970 bara berodde pa utbuds- och efterfraganförändringar inom länder… (s 111) Sa blir det sista stycket i artikeln inte heller sa schvungfullt; „Nevertheless, although globalisation had only a minor impact on wage inequality in the century prior to 1970, the fact that domestic forces reduced the relative wage of skilled labour to ist lowest-ever level was to have large implications for the post-1970 period.“ (s 112) Den sista slutsatsen i artikeln är alltsa att den typen av faktorer som han inte alls har kollat pa – inhemska – var viktiga.


Fotnot
[1] För diskussion om byggnadsarbetares representativitet eller ej i historiska ojämlikhetssstudier se ocksa Prado 2010.

Referenser
Anderson, Edward (2001) „Globalisation and Wage Inequalities, 1870–1970“, European Review of Economic History.
Williamson, J.G. (1997) „Globalization and inequality, past and present“, World Bank Research Observer.

Inga kommentarer: