tisdag 29 juni 2010

Uppväxt och frihet

"Enligt rapporten lever ca 20 procent av alla barn (ca 385 000 barn) i hushåll där någon vuxen dricker så mycket alkohol att föräldrarnas egen hälsa riskeras, så kallat riskbruk. Det är viktigt att skilja den skattningen från antalet barn och ungdomar som har sviktande stöd i familjer pga. föräldrars missbruksproblem. Internationell forskning visar att mellan 8 och 27 procent av alla barn lever minst med en förälder som har alkoholproblem (Socialstyrelsen, 2009b), och barn till föräldrar med hög alkoholkonsumtion löper en ökad risk för att utveckla psykiska problem. Om en hög alkoholkonsumtion dessutom kombineras med andra riskfaktorer i familjen, exempelvis psykisk sjukdom eller låg socioekonomisk status kan riskfaktorerna växelverka och förstärka varandra. Tidigare forskning visar även att barn till föräldrar med alkoholmissbruk löper en ökad risk att utveckla egna alkoholproblem. /.../
I Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2001) redovisas en uppföljning efter fyra år av 34 000 barn (2 procent av samtliga barn i landet) i svenska hushåll där någon vuxen vårdats i sluten psykiatrisk vård under något av åren 1987–1990. Resultaten visade att barnen löpte nästan tre gånger så stor risk att vårdas för psykiatrisk diagnos och att de hade en nästan fördubblad dödsrisk i förhållande till barn i andra hushåll. En ökad risk för narkotika- och alkoholrelaterad diagnos, självmord och självmordsförsök kunde relateras till ogynnsamma sociala och ekonomiska förhållanden.
I en annan rapport från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; även Skerfving, 2007) redovisades ohälsa bland barn i familjer där minst en vuxen hade vårdats i sluten psykiatrisk vård under perioden 1987–1992. Barnen, som var 0–15 år 1990, följdes upp 1993–2002 och studien omfattade totalt 1,2 miljoner barn och ungdomar, vilket motsvarar 80 procent av alla barn i denna åldersgrupp i landet. Av dessa levde drygt 19 000 (1,6 procent) i en familj där minst en förälder hade vårdats i psykiatrisk slutenvård under de aktuella åren och denna grupp jämfördes med barn i övriga familjer.
Resultaten visade att barn i familjer där någon vuxen vårdats i slutenvård för en psykiatrisk diagnos löper en ungefär fördubblad risk för svårare psykisk ohälsa samt skador av våld och missbruk. Risken var tredubblad för psykisk sjukdom bland pojkar och för narkotikarelaterad sjuklighet bland flickor, jämfört med barn i normalbefolkningen. Pojkarna löpte dessutom 40 procent högre risk än andra pojkar att dö under uppföljningsperioden; för flickor fanns ingen sådan överrisk. Både pojkar och flickor hade dock en förhöjd risk för självmordsförsök. Internationell forskning om barn vars föräldrar har psykiska problem bekräftar att dessa barn löper ökad risk att utveckla psykiatriska och psykosociala problem (Beardslee et al ,1993; Skerfving, 2007). /.../
det saknas statistik över hur många barn som har frihetsberövade föräldrar, men enligt gamla uppgifter från Kriminalvårdsstyrelsen framgick det att ca 8 000 barn i Sverige hade en eller två föräldrar som var frihetsberövade på grund av brott 1997. /.../ De undersökningar som finns om barn till föräldrar som avtjänar fängelsestraff visar att en förälders fängelsevistelse kan ge svåra upplevelser för barnet (Riksbryggan, 2007; Murray & Farrington, 2005) och leda till problem med barnets senare utveckling och liv, exempelvis att barnet självt (särskilt pojkar) kan komma att dömas till fängelsestraff. När svenska barn har inkluderas i studier har de barnen inte visat sig löpa samma risk pga. dels att det svenska systemet är mildare med möjligheter till besök och permissioner, dels att det finns ett mer fördomsfritt förhållningssätt till brott."
Folkhälsoinstitutet, "Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer 2010" (pdf), 2010, s 11f, 14, 15f

jfr Marx i Louis Bonapartes 18:de Brumaire:
"Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnande, inte under omständigheter som de själva valt utan under omständigheter, som är omedelbart för handen givna och redan existerande. Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på de levandes hjärna."

Inga kommentarer: