onsdag 13 september 2023

Partiell organisation

Sociologerna och organisationsforskarnas Göran Ahrne (Stockholms universitet) och Nils Brunssons (Uppsala universitet) artikel från 2011 börjar för mig slående:

"Is organization becoming obsolete? In the literature dealing with topics such as governance and globalization, there is much talk of networks and institutions, but much less about organization. In the emerging knowledge society, corporations are said not to take the form of traditional organizations, but to require the form of a network (Castells, 1996; Powell, 1990). Students of organization increasingly emphasize the role of institutions over the role of organization (Greeenwood et al., 2008). Several social scientists have theorized about modern society without reference to the concept of organization (e.g. Bourdieu, 1990; Giddens,1990; Habermas, 1981). It may appear as if organization, often associated with bureaucracy and hierarchy, is a phenomenon of the past, and that contemporary societies are characterized either by less structured forms of interaction among highly autonomous actors, perhaps leading to networks; or by highly structured forms with little freedom of action for individuals and organizations, such as the concept of institution suggests." (s. 83-84)

Deras artikel är tvärtemot ett argument för att organisation är ett "highly useful concept for analysing contemporary society" (84), men att det måste definieras lite bredare än vad man tidigare gjort.

De flesta studier de senaste 50 åren, menar de, har studerat formella organisationer, och studerat "organizations rather than organization" -- kanske kan man översätta detta som "organisationer snarare än organisering?" Det engelska ordet "organization" är förstås dubbeltydigt: det betyder en organisation, men också organisering mera allmänt. Studierna av organisationer, menar de, har gjort en skarp dikotomi mellan "organisation" och "miljö", med miljön något utanför organisationen.

"In this article, we emphasize a distinction other than the distinction between organization and environment. We distinguish between organization and other forms of order, between the organized and the non-organized. We see organization as a particular kind of social order. We suggest a definition of organization as a decided order, including one or more of the elements of membership, hierarchy, rules, monitoring and sanctions. Such a definition makes the distinction between organization and environment less dramatic." (s. 84)

Förutom "complete organization" kan man också tala om "partial organization". Beslutsfattande är organisationens mest fundamentala aspekt: "In formal organizations there are decision-makers who make decisions about and on behalf of other organization members." (s. 85) Organisationerna bestämmer också vem som ska få vara med i organisationen som medlem, anställd eller medborgare. Detta är en skillnad från ett nätverk som inte bygger på beslutsfattande om vem som är med och inte med, utan där medlemskapet är latent. (s. 86) Organisationerna kan utfärda order och regler som medlemmar förväntas följa; regler kan skiljas från normer som inte bygger på explicita beslut utan socialiserign och internalisering (s. 86, ref till Berger och Luckmann 1966). En organisation har också rätt att övervaka (monitor) ifall medlemmarna lever upp till befallningarna och reglerna. Tentor och ackordsarbete kan också räknas som monitoring, liksom finansiell översikt. Organisationerna har också rätt att besluta om sanktioner, positiva eller negativa. (s. 86)

En formell organisation har alla dessa element: beslutsfattande, övervakning, och sanktioner. Men elementen kan också användas separat: medlemskap är viktigt för kundklubbar, men de använder inte sanktioner eller övervakning. Regler kan också finnas utan medlemmar, hierarki, övervakning eller sanktioner, som i "standards" för olika fenomen -- produktstandards till exempel. Övervakning kan också finnas utan de andra elementen, som i Standard and Poor's eller Moody's kreditövervakning, eller Financial Times ranking över ekonomutbildningar. Andra organisatörer har sanktioner -- t ex Nobelpriset -- utan medlemskap, hierarki, regler etc.

Med begreppet partiell organisation, menar Ahrne och Brunsson, "it becomes possible to observe organization outside formal organizations." (s. 88) De går vidare med att definiera och tydliggöra hur organisationerna skiljer sig från två relaterade begrepp, nätverk och institutioner. Så här definierar de nätverk:

"We find it more fruitful to use the concept of network in its original meaning as fundamentally different from both organization and market (Granovetter, 1985). Using a relatively precise definition, a network consists of informal structures of relationships linking social actors, which may be persons, teams or organizations. In networks that link organizations, personal relationships among people from the various organizations are often decisive factors in the emergence and functioning of the networks. Relationships in networks are non-hierarchical, and a network is maintained through reciprocity, trust and social capital (Borgatti and Foster, 2003; Podolny and Page, 1998). The relationships that comprise a network are embedded in other social relations, and the boundaries of a network are unclear (Borgatti and Foster, 2003; Thompson, 2003). " (s. 88)

Också institution är ett begrepp med skiftande definitioner. De menar att när statsvetare definierar t ex EU-domstolen eller EU-parlamentet som en institution, så använder de begreppet för något som organisationsteoretiker skulle kalla en formell organisation eller en del av en sådan. De uttrycker också skepsis mot den breda definitionen av institution som t ex ekonomer använder när de talar om informella institutioner: "An institution can then be defined as a stable, routine-reproduced pattern of behaviour, combined with norms and conceptions that are taken for granted by larger or smaller groups of people (Jepperson, 1991). Examples include handshakes and birthday celebrations, as well as the modern notion of the individual (Thomas et al., 1987)." (s. 88) Med denna breda definition, menar Ahrne och Brunsson, finns det inte mycket plats kvar för begreppet organisation och "it obstructs us from noticing elements of organization that exist outside formal organizations and in their interactions. " (s. 89) De använder därför begreppet institution bara för när ett beteende begränsas av trossätt och normer. Mycket av vad nationalekonomer kallar formella institutioner kallar Ahrne och Brunsson alltså formella organisationer. De låter nästan hayekianska när de förklarar skillnaden mellan institutioner och nätverk, å ena sidan, och organisationer, å andra sidan:

"Institutions and networks are both examples of emergent social orders, which merely happen rather than being decided (Abrahamsson, 2007). Berger and Luckmann described institutions as the result of the routinization and habituation of interaction. Institutions result from a mutual adaptation among people, which leads to certain repeated routines that are eventually taken for granted (Berger and Luckmann, 1966), or they emerge as the organizational character of organizational elements gradually fades away and is taken for granted (Selznick, 1957).
Correspondingly, a genuine network arises spontaneously. Networks between organizations happen through ‘individuals engaged in reciprocal, preferential, mutually supportive actions’ (Powell, 1990: 301). And networks are expanded through people meeting in various contexts and getting to know one another (Bommes and Tacke, 2005). Such contacts may gradually develop into larger chains of relationships, and networks have a tendency to ‘ramify endlessly’ (Knoke and Kuklinski, 1982: 24).
Complete and partial organization are not emergent, but the result of the intervention of individuals or formal organizations which can and do make decisions not only about their own, but also about the behaviour and distinctions of others. The fact that both forms of organization are based on decisions has five critical implications: decisions constitute attempts, dramatize uncertainty, offer explanations, highlight the significance of individuals and dramatize human control." (s. 90)
De betonar alltså hur organisatörer fattar explicita beslut, som förklarar varför de behövs, men också kan utmanas. Betydelsen av enskilda beslutsfattare/organisatörer framstår tydligt.

"The concept of partial organization gives rise to new research issues. How does partial organization arise? Is partial organization the result of failed attempts to create complete organization? Or are there organizers, be they individuals or organizations, which willingly restrict themselves to introducing just a few organizational elements in their attempts to organize their environment?" (s. 92)

 

referens

Göran Ahrne och Nils Brunsson (2011), "Organization outside organizations: the significance of partial organization", Organization 18(1) 83–104

Inga kommentarer: