torsdag 19 november 2009

Teknikföretagen radikala för ökade löneskillnader


I en ny rapport om lönebildningen, "Lönebildning i djup lågkonjunktur: ökat lokalt inflytande krävs", inför avtalsrörelsen 09-10 (avtalen ska slutas i april, om jag inte tar fel) uttalar sig Teknikföretagen rejält radikalt om hur mycket lönestrukturen i Sverige måste ändras. TF vill att löneskillnaderna inom yrken och mellan yrken ska öka, och skriver rakt ut att de tycker att de lägsta lönerna ska sänkas. Oavsett om man håller med dem eller inte är statistiken intressant i alla fall; de har skaffat fram jämförbar lönestatistik för yrkesgrupper i TF:s bransch från fyra länder: Sverige, USA, Storbritannien och Danmark.

---TF: "Resultatet av en sammanpressad lönestruktur är bland annat att mindre produktiv arbetskraft riskerar att trängas ut från arbetsmarknaden i onödan. Alternativt innebär alltför höga relativa löner att personer inte blir anställda i önskad omfattning. Den sammanpressade lönespridningen är även orättvis då kompetens- och utbildningssatsningar förefaller att löna sig dåligt.
Lönebildningen bör göra det möjligt för företag att bättre premiera både mer och mindre produktiva medarbetare för deras insatser. Lönen ska återspegla erfarenhet, kompetens, initiativ, ansvar, skicklighet och marknadsförutsättningar, inte en felaktig facklig fördelningspolitik. Löneskillnader ska vara objektiva och motiverade. Inga individgarantier bör förekomma i kollektivavtalen eftersom sådana motverkar en mer rättvis lönespridning." (s 20)

---

"Relativt sett är inte produktivitets- eller kompetensnivå för de lägst betalda i Sverige så mycket högre än i USA att det skulle motivera dessa stora skillnader. Det är inte heller rimligt att anta att andra faktorer som kapitalintensitet eller maskinutrustning skiljer sig signifikant mellan yrkena. Det är dessutom svårt att finna bevis i den offentliga statistiken för att en relativ knapphet eller brist på yrkesarbetare eller skillnader i kapitalintensitet skulle ha pressat upp de lägsta lönenivåer i Sverige. I stället har lönerna för de mindre kvalificerade i Sverige sedan länge pressats upp till felaktiga nivåer genom en orimlig facklig lönepolitik.
Inför de kommande avtalsförhandlingarna avvisar vi bestämt särskilda höjningar av lägsta lönerna. Lägsta lönerna i de centrala avtalen bör sänkas. Lägsta löner i kollektivavtalen bör även göras dispositiva, det vill säga bestämmas på den lokala arbetsplatsen." (s 21

Inga kommentarer: